Applying for an Emergency Travel Document (Return Certificate)


The Latvian Honorary Consulate General Office in Jakarta is authorized to issue an Emergency Travel Document, also known as the Return Certificate, under the following circumstances:

 • If a person visiting Indonesia has lost their travel document issued by the Republic of Latvia (Latvian Passport)
 • If the travel document has been stolen or has become invalid for further use
 • If the applicant is a newborn in Indonesia and holds Latvian citizenship

The Return Certificate is a temporary travel document that serves as proof of identity under the jurisdiction of the Republic of Latvia. It functions as a replacement for the regular travel document, such as a passport issued by the Republic of Latvia.


Please note that the Return Certificate grants its holder the right to cross the Republic of Latvia's border only when returning from abroad. It is not valid for other travel purposes and is intended solely for re-entry into Latvia.


To receive a Return Certificate, these documents must be submitted to the Honorary Consulate General of the Republic of Latvia in Jakarta:

 • Application form (in Latvian) - click here
 • The invalid (or copy) Latvian passport;
 • If the passport has been stolen – police report and explanation for the loss of the passport;
 • If the passport has been lost – explain the loss of the passport;
 • Two passport-size photos with a white colour background (3x4cm);
 • The fee for issuing the Return certificate - is 15.00.

Please note that the return certificate is only valid for the period required to return to Latvia or the country of residence.


The completed application form and a digital passport-size photo can be emailed to the office of the Honorary Consulate General of the Republic of Latvia in Jakarta - [email protected]


Upon receiving the return certificate, the holder must sign it and proceed to the Indonesian Immigration Airport Office for validation. It is highly recommended that you complete this process a few days before departing from Indonesia.


Immigration validation is necessary to verify and validate your arrival and duration of stay in Indonesia. Without it, you cannot leave the country using only the return certificate.


When going to the immigration office for validation, please bring the police certificate regarding the lost passport, along with a letter prepared by our office addressed to the immigration office to assist with the validation process.


_____________________________________________________________________________________Pieteikšanās par steidzama ceļošanas dokumenta saņemšanu


Latvijas Goda konsulāta ģenerāļa birojs Džakartā ir pilnvarots izdot steidzamu ceļošanas dokumentu, zināmu arī kā atgriešanās apliecību, šādos gadījumos:

 • Ja persona, kas apmeklē Indonēziju, ir zaudējusi savu ceļošanas dokumentu, ko izdevusi Latvijas Republika (Latvijas pase)
 • Ja ceļošanas dokuments ir nozagts vai ir kļuvis nederīgs turpmākai lietošanai
 • Ja pieteicējs ir jaundzimušais Indonēzijā un ir Latvijas pilsonis

Atgriešanās apliecība ir pagaidu ceļošanas dokuments, kas kalpo kā identitātes pierādījums Latvijas Republikas jurisdikcijā. Tas darbojas kā aizstājējs parasto ceļošanas dokumentu, piemēram, pasi, ko izdevusi Latvijas Republika.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka atgriešanās apliecība nodrošina tās īpašniekam tiesības šķērsot Latvijas Republikas robežu tikai, atgriežoties no ārzemēm. Tā nav derīga citiem ceļošanas nolūkiem un paredzēta tikai atgriešanai Latvijā.


Lai saņemtu atgriešanās apliecību, šādi dokumenti jāiesniedz Latvijas Republikas Goda konsulāta ģenerāļa birojam Džakartā:

 • Pieteikuma veidlapa (latviešu valodā) - noklikšķiniet šeit
 • Nederīgā (vai kopija) Latvijas pase;
 • Ja pase ir nozagta - policijas protokols un paskaidrojums par pasas zaudēšanu;
 • Ja pase ir zaudēta - paskaidrojums par pasas zaudēšanu;
 • Divi pasu izmēra foto ar baltu fona krāsu (3x4 cm);
 • Atgriešanās apliecības izsniegšanas maksa ir 15,00.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atgriešanās apliecība ir derīga tikai laika posmam, kas nepieciešams atgriešanās Latvijā vai dzīves valstī.


Pabeigtu pieteikuma veidlapu un digitālu pasu izmēra foto var nosūtīt uz Latvijas Republikas Goda konsulāta ģenerāļa biroju Džakartā e-pastā - [email protected].


Saņemot atgriešanās apliecību, īpašniekam ir jāparaksta tā un jādodas uz Indonēzijas Imigrācijas lidostas biroju, lai to validētu. Iesakām šo procesu pabeigt dažas dienas pirms ceļojuma no Indonēzijas.


Imigrācijas validācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu un apstiprinātu jūsu ierašanos un uzturēšanās ilgumu Indonēzijā. Bez tā jūs nevarēsiet pamazgāt valsti, izmantojot tikai atgriešanās apliecību.


Dodoties uz imigrācijas biroju validācijai, lūdzu, ņemiet līdzi policijas sertifikātu par zaudēto pasi,

Emergency Travel Document (Return Certificate)


Union Jack Flag

Latvian Flag